T M S   B e l a n g e n g r o e p    
dot
dot dot
dot
dot  

Vereniging
Leden
Bijeenkomsten
Werkgroepen
Agenda
downloads WGB
Wie zijn wij?
Links    
 

Statuten

Op 23 september is de TMS Belangengroep Vereniging officieel opgericht in het Wereldmuseum in Rotterdam. Op 6 oktober werden de akte verleden. Deze akte kunt u inzien als PDF bestand ( 1,3 Mb).

STATUTENVASTSTELLING TMS BELANGENGROEP.

104983 AK/NO

Op

verscheen voor mij, mr. ADRIANA MARIA JOHANNA HOMMES-KUIJER , notaris, gevestigd te Apeldoorn:

BERNARD JOSEPH HILGERS, geboren te Veghel op negentien maart negentienhonderd zestig, legitimatie: rijbewijs met nummer 3160004613 afgegeven te Dordrecht op een juli negentienhonderd negenennegentig, wonende van Brerostraat 49, 7312 VL Apeldoorn, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van de te Amsterdam gevestigde vereniging: TMS BELANGENGROEP, hierna te noemen: de vereniging en handelend in opdracht van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:

In de oprichtingsvergadering van de vereniging, gehouden te *** op *** werden met inachtneming van de wettelijke vereisten de statuten van de vereniging vastgesteld en werd besloten de statuten van de vereniging in een notariële akte te doen opnemen.

Van gemeld besluit tot statutenvaststelling en van gemelde opdracht blijkt uit

./. een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van de oprichtingsvergadering.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van vorenbedoeld besluit, dat de statuten van de vereniging in hun geheel luiden als volgt:

------------------------------------------------------STATUTEN.

NAAM.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: TMS Belangengroep.

ZETEL.

Artikel 2.

De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

DOEL.

Artikel 3.

1. De vereniging heeft ten doel:

het behartigen van de belangen van The Museum System (TMS)-gebruikers in het Nederlandse taalgebied;

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  1. het organiseren van bijeenkomsten en werkgroepen;
  2. het verzorgen van mailinglisten;
  3. het (onder)houden van een website;
  4. het vervullen van een intermediairsfunctie tussen leverancier en gebruiker en tussen de te New York (Verenigde Staten) gevestigde vennootschap: Gallery Systems inc., en haar vertegenwoordigers en leveranciers.

LEDEN.

Artikel 4.

1. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn rechtspersonen die de doelstelling van de vereniging onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan de activiteiten van de vereniging.

2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

BEGUNSTIGERS – ERELEDEN.

Artikel 5.

1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering -hierna te noemen: algemene vergadering- vast te stellen minimum-bijdrage.

2. Ereleden zijn zij die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de activiteiten van de vereniging en als zodanig door de algemene vergadering worden benoemd op voordracht van het bestuur of op voordracht van ten minste tien leden.

3. Begunstigers en ereleden zijn verplicht hun adressen aan de vereniging mede te delen.

4. Begunstigers en ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij de statuten of bij het huishoudelijk reglement zijn toegekend en opgelegd.

TOELATING.

Artikel 6.

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.

2. Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 7.

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door opzegging door het lid;

b. door opzegging door de vereniging;

c. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd:

a. indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

b. indien het bepaalde in lid 4, sub b of c, van dit artikel toepassing vindt.

Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of tot splitsing. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.

De bevoegdheid tot opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke

ingang komt echter niet aan de leden toe ingeval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.

3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

4. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur en kan slechts plaatsvinden:

a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten, als bedoeld in artikel 4, lid 1, te voldoen;

b. wanneer een lid één of meer van zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;

c. zodra het betrokken rechtspersoon-lid wordt ontbonden, wordt omgezet in een andere rechtsvorm, zich splitst of fuseert met een andere rechtspersoon;

d. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur en kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ERELEDEN EN BEGUNSTIGERS.

Artikel 8.

1. De rechten en verplichtingen van een erelid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende boekjaar voor begunstigers voor het geheel blijft verschuldigd.

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

GELDMIDDELEN. JAARLIJKSE GELDELIJKE BIJDRAGEN.

Artikel 9.

1. De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder andere worden gevormd door:

- contributies van leden;

- donaties;

- subsidies;

- sponsorgelden;

- erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen.

2. Nalatenschappen worden door de vereniging slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

3. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen door het bestuur worden ingedeeld in categorieën die een verschillende bijdrage betalen.

4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

VERBINTENISSEN.

Artikel 10.

Door middel van een besluit genomen door de algemene vergadering kunnen verbintenissen aan het lidmaatschap worden verbonden. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte der uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal stemmen dat door stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht vertegenwoordigd is.

BESTUUR.

Artikel 11.

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste drie natuurlijke personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.

2. Ook niet-leden van de vereniging kunnen tot bestuurslid worden benoemd, mits zij een arbeidsovereenkomst hebben met een lid van de vereniging.

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een voordracht is/zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste vijf leden.

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door ten minste vijf leden moet ten minste zeven dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht vertegenwoordigd is.

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming.

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - SCHORSING.

Artikel 12.

1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst, mits dat besluit door de algemene vergadering wordt genomen met ten minste een twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Jaarlijks treedt ten minste één bestuurslid treedt af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is terstond herbenoembaar. Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. doordat de rechtspersoon met wie de bestuurder een arbeidsovereenkomst heeft het lidmaatschap van de vereniging beëindigt; het bestuurslidmaatschap eindigt dan uiterlijk op eenendertig december van het jaar waarin de rechtspersoon het lidmaatschap van de vereniging heeft opgezegd;

b. door bedanken, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.

Artikel 13.

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

Een bestuurslid kan maximaal twee functies binnen het bestuur bekleden. De functie van voorzitter is binnen het bestuur niet met een andere functie verenigbaar.

De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is niet beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING - COMMISSIES.

Artikel 14.

1. a. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

b. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden een voorgeschreven minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden ingesteld en opgeheven. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van die commissies.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het aangaan van geldleningen en het huren en verhuren van registergoederen.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de vereniging vertegenwoordigd:

a. hetzij door het bestuur;

b. hetzij door de voorzitter en secretaris tezamen.

Aan de penningmeester kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven voorzover het de uitoefening van diens taak betreft.

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING.

Artikel 15.

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. Het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel is niet van toepassing indien omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering een verklaring wordt overgelegd afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

7. Indien de goedkeuring en rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit drie leden, welke een nieuw onderzoek doen naar de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, de door de wet voorgeschreven termijn te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 16.

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de balans en de staat van baten en lasten met toelichting bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie respectievelijk de verklaring van de aldaar bedoelde accountant;

b. voorzover nodig, de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende boekjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van de notulen.

TOEGANG EN STEMRECHT.

Artikel 17.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden van de vereniging, het bestuurslid dat respectievelijk de bestuursleden die geen lid van de vereniging is/zijn, de personen bedoeld in lid 5 van dit artikel, alle ereleden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, met dien verstande, dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en bevoegd is daarover het woord te voeren.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Een bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.

4. Een lid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een daartoe schriftelijk gemachtigd lid van de vereniging. Een lid van de vereniging kan slechts als gevolmachtigde van één ander lid optreden.

5. Een lid kan zijn stemrecht slechts uitoefenen door middel van een natuurlijk persoon die door het lid daartoe schriftelijk is aangewezen (bij voorkeur de leidinggevende van de afdeling collectie-registratie). Deze schriftelijke aanwijzing dient bij de aanvang der vergadering aan de voorzitter van die vergadering te worden overhandigd en namens het lid rechtsgeldig te zijn ondertekend.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN.

Artikel 18.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 19.

1. Het in de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.

Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 20.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. Ereleden en begunstigers worden evenals de bestuursleden die geen lid zijn schriftelijk opgeroepen aan het adres dat zij aan de vereniging schriftelijk hebben medegedeeld. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22.

HET BEDINGEN VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN TEN

GUNSTE/TEN LASTE VAN LEDEN.

Artikel 21.

1. De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen.

Ook kan de vereniging nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een lid vorderen, tenzij dit lid zich daartegen verzet.

2. Een besluit om ten laste van de leden verplichtingen aan te gaan, kan slechts worden genomen nadat de algemene vergadering het aangaan van die verplichtingen heeft goedgekeurd. Op een dergelijk besluit tot goedkeuring is het bepaalde in artikel 22 lid 3 van overeenkomstige toepassing.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 22.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht vertegenwoordigd is. Is niet ten minste twee/derde van het hiervoor bedoelde aantal stemmen vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal stemmen dat kan worden uitgebracht, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING.

Artikel 23.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, geschiedt de vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging door de bestuurders.

3. Aan het batig saldo na vereffening wordt bij het besluit tot ontbinding een bestemming gegeven.

4. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard gedurende de door de wet voorgeschreven termijn na afloop der vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 24.

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of op te heffen.

Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur danwel indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste een/derde gedeelte van de leden der vereniging.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING.

Artikel 25.

Voor de eerste maal worden in afwijking van het bepaalde in artikel 11 benoemd tot leden van het bestuur:

1. Paulus Lambertus Cornelis Maria Teunissen, geboren te Arnhem op zevenentwintig oktober negentienhonderd drieënvijftig, wonende Berkelstraat 18, 6826 BJ Arnhem;

2. Wendeline Thole, geboren te 's-Hertogenbosch op zeven november negentienhonderd drieënzeventig, wonende Aalsmeerweg 110h, 1059 AT Amsterdam;

3. Paulus Jacobus Carolus Verhoeven, geboren te Bergen op Zoom op tweeëntwintig april negentienhonderd vierenzestig, wonende Emilie Knapperthof 17, 2312 MZ Leiden;

4. Bernard Joseph Hilgers, geboren te Veghel op negentien maart negentienhonderd zestig, wonende Van Brerostraat 49, 7312 VL Apeldoorn;

van wie de sub 1, 2 en 3 genoemden de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen bekleden.

De comparant is mij, notaris, bekend. Zijn identiteit heb ik, notaris, vastgesteld aan de hand van het document dat achter zijn naam wordt gemeld.

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Apeldoorn, op de datum in het hoofd van deze akte gemeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en toelichting daarop en na verklaring van de comparant dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van de akte en daarmee instemt, hebben de comparant en ik, notaris, na beperkte voorlezing, de akte ondertekend.

 
Statuten
Huishoudelijk regl.

 

TBG Kort! 

Mogelijk laatste Algemene Ledenvergadering in mei 2018 Het bestuur is van voornemens bij de mogelijk laatste ALV af te treden en de TMS Belangengroep Vereniging te ontbinden.

TMS conservation gelanceerd Gallery Systems heeft een nieuwe webbased tool gelanceerd speciaal voor restauratoren voor het beheersen en registreren voor restauratie en conserveringswerkzaamheden aan de collectie.

Cit, leverancier van TMS, verlaat vertrouwd Den Haag en verhuisd naar studentenstad Leiden.

  dot
dot
dot TMS Belangengroep